Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 9

СТРАНА 9 Ппсета Фестивалу науке Овпм ппсетпм ушеници и наставници ОШ „Креативнп перп“ сврстали су се у СУПЕРХЕРОЈЕ НАУКЕ. Ппсетили смп излпжбени прпстпр у бивщпј рпбнпј кући „Клуз“. Пажоу ушеника су ппсебнп привукле Мпћне впјне технплпгије, Прпнала- жеое супердвпјника, Ћелијска структура к B