Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 8

СТРАНА 8 Дпбрптвпрни Базар У пквиру Базара прганизпван је и „Дешји кутак“ у кпме су малищани мпгли да се забављају и ушествују у креативним и сппртским играпницама, дпк су за тп време, оихпви рпдитељи мпгли да пбиђу щтандпве и уживају у садржају Базара. Ппсебна леппта Базара пгледа се у културнпј размени. Ппсетипци су ппред хуманитарнпг дела, мпгли да „прппутују“ крпз земље ушеснице Базара, уз песму, игру, храну и све пнп щтп је карактеристишнп за културу неке земље. Дпбрптвпрни базар је главни гпдищои дпгађај Међунарпднпг клуба жена Бепграда на кпм се прику- пљају средства за реализацију разлишитих лпкалних хуманитарних прпјеката кпје пва прганизација ппдржава. Прикупљена средства намеоена су старијим лицима, бпрби рптив рпднп заснпванпг насиља и тргпвине људима, пбразпваоу рпмске деце, пспбама са инвалидитетпм, кап и другим угрпженим групама. Ушествпвали смп у разним заједнишким радипницама... … у кпјима је заједнп са свима ушествпвап и меначмент устанпве