Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 7

СТРАНА 7 Дпбрптвпрни Базар Васпитнп пбразпвни систем „Креативнп перп“ ушествпвап је на гпдищоем дпбрптвпрнпм базару кпји је пдржан 1. децембра на Бепградскпм сајму. "Креативнп перп" се представилп ушещћем у прпграму и перфпрмансима, кап и у Деши- јем уметнишкпм и наушнпм кутку, а у сарадои са рпдитељима били смп и супрганизатпри „Српскпг щтанда“. Деца и ушеници/ e “Креативнпг пера” припремили су две ташке у пквиру уметнишкпг прпграма - предщкплска група Игре разлишитих земаља Извпђеое нащег хпра извела је игре разлишитих земаља, пних пдакле су деца, а хпр Шкпле извеп је песму на енглескпм језику.