Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 6

СТРАНА 6 Час прирпде и друщтва у трећем разреду Ушеници трећег разреда Оснпвне щкпле „Креативнп перп“ су тпкпм ппследое седмице нпвембра на шаспвима прирпде и друщтва сумирали свпја знаоа п живпту у прпщлпсти. Свакп пд ушеника је представип свпј рад (презентацију или ппстер), а затим су се дубље бавили прпушаваоем ппјединих извпра на пснпву кпјих су дпнпсили закљушке п живпту људи некада. Ушеници су ппказали виспк степен задпвпљства приликпм ушещћа у пвим активнпстима. За крај су, кап у време оихпвих бака и дека, направили крпеоашу и уживали у игри. Ушили смп п живпту људи некада ... Стари занати, правили смп ствари кап некада.