Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 5

СТРАНА 5 Ппсета Педагпщкпм музеју Ушеници првпг разреда су ппсетили Педагпщки музеј у Бепграду. Тпм приликпм пни су пбищли сталну ппставку Музеја уз пратоу кустпса кпји им је ппказап какп су некада изгледале щкпле, ушипнице, коиге и щкплски при- бпр, али какп се ушилп и какп су се ушеници и наставници пре стп гпдина ппхпдили, пблашили и кпја су правила важила у щкплама. Иакп нащим ушеницима математика није баук, прваци су били на радипници ппд називпм ''Математика није баук'' кпја их је вратила у време пре стп гпдина и представила ушеое математике у тп време. Пришали су нам п истприји ... Прпживели смп какп је некада билп у щкпли !