Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 4

СТРАНА 4 Ппсета Музеју Никпле Тесле У складу са наставним прпгрампм п електрптехници из Технишкпг пбразпваоа, ушеници псмпг разреда су ппсетили музеј Никпле Тесле. Приликпм пбиласка музеја, ппгледали су видеп са бипграфским ппдацима п великпм српскпм и свет- скпм наушнику, а пптпм, уз предаваое кустпса, разгедали оегпв наушни рад са најзнашајнијим изумима и некпликп радних мпдела кпји се кпристе за демпнстрацију ( мини хидрпелектрана, индукципни мптпр, бежишни систем пренпса струје... ). Тпм приликпм, ушеници су мпгли да ппвежу теприју са пракспм и лакще схвате наставни садржај. Малп предаваоа и ушеоа Вище занимљивих, наушних ствари—чедаји ?