Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 3

СТРАНА 3 Четвртаци на шасу хемије Ушеници шетвртпг разреда су данас ппсетили щкплску лабпратприју и присуствпвали шасу хемије кпји су за оих припремиле наставнице хемије и Science-a. У складу са темпм кпја се пбрађује на шаспвима прирпде и друщтва наставница хемије је извела експерименте кпји су имали за циљ да ушеницима приближе ппјмпве кап щтп су: раствпр, раствпрљивпст, супстанца, елемент, смеща. Највеће пдущевљеое је изазвап експеримент кпји су уше- ници извели какп би направили слпнпву пасту. Ушеници са пажопм прате наставницу Пдущевљеое успещнп спрпведеним експериментпм !