Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 2

СТРАНА 2 Ппсета Радип телевизији Србије Оснпвна щкпла "Креативнп перп" у сарадои са РТС-пм прганизпвала је ппсету Кплибрија и Детлића пвпј институцији. Ушеници су имали прилику да виде студип за снимаое, видеп миксер, щминкерницу, кап и да се ппрпбају у улпзи сниматеља, редитеља, впдитеља дневника, сппртских вести или временске прпгнпзе. Ппсле ппсете РТС-у ушеници су ппказали великп интереспваое за пва занимаоа. Наща деца заједнп са заппсленима Радип телевизије Србије Нащи мали реппртери !