Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 12

СТРАНА 12 Нпвпгпдищоа радипница Ближе нам се празници. Деца им се нaјвище радују. У духу празника деца кпја ппхађају драмску секцију припремила су на дар деци из вртића ппзприщни мјузикл „Крцкп Оращшић“. Уживали су глумци и публика. И пве гпдине, 26.12.2013. у вртићу је прганизпвана нпвпгпдищоа радипница. У ппппдневним шаспвима, придружили су нам се рпдитељи. Удружили су свпју креативнпст са дешијпм и направили нпвпгпдищое шеститке и украсе за јелку. Атмпсфера је била пријатна и ведра,па се и Деда Мраз прикљушип радипници и деци ппделип нпвпгпдищое ппклпне. Ова ппсета је највище пбрадпвала најмлађе. Сви смп заједнп ушествпвали у изради разних занимљивпсти Деда Мраз је делип деци ппклпне