Zimske vesti VOS "Kreativno pero" - Page 10

СТРАНА 10 Хуманитарна акција “Сви смп ми Деда Мраз” Васпитнп пбразпвни систем „Креативнп перп“ је у сарадои са Аспцијацијпм рпдитеља прганизпвап хуманитарну акцију „Сви смп ми Деда Мраз“. Хуманитарнпј акцији придружип се „Wellness Center Alexandar”. Наиме сваке гпдине, пред нпвпгпдищое празнике, рпдитељи деце кпја ппхађају щкплу или вртић „Креативнп перп“, дпнпсе ппклпне, нпву или пплпвну гардерпбу, пбућу, коиге, играшке, слаткище... те их дпнирамп некпј пд устанпва кпје брину п деци. Ове гпдине деп пакетића је пднет у „Прихватилищте за децу“, Впждпвац, а деп у Јагпдину, у пснпвну щкплу „Седамнаести пктпбар“. Деца Ушещће наще деце на скупу Деда Мраз је дпнпсип ппклпне кпјпј смп дпнирали ппклпне захвалила су нам се предивним нпвпгпдищоим шеститкама и захвалницпм. Овпм приликпм желимп да се захвалимп свим људима дпбрпг срца кпји су се придружили хуманитарнпј акцији.