Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 93

-86 Kaukiainen, Ari, Kaj Bjorkqvist, Kristi Lagerspetz, Karin Osterman, Christina Salmivalli, Sari Rothberg i Anne Ahlbom. 1999. !e relationships between social intelligence, empathy, and three types of a"ression. A"ressive Behavior, vol 25/2, 81-89. Kuzmanović, Dobrinka, Biljana Lajović, Smiljana Grujić i Gordana Medenica. 2016. Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje. U: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srpsko pedagoško društvo. Mađarev, Milan. 2015. Kreativna drama u vaspitanju/obrazovanju. U: Zbornik radova sa nacionalne konferenciji sa internacionalnim učešćem, Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u edukaciji. Str. 11-17. Bazaart: Beograd. Mavroudis, Nick i Bournelli, Pagona. 2016. !e role of drama in education in counteracting bullying in schools. U: Cogent Education, vol 3/1. https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2016.1233843 Ognjanović, Vesna i Bojana Škorc. 2003. Evaluacija Zdravo da ste programa. Academic curiculum. Beograd. Popadić, Dragan. 2009. Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju – UNICEF. Popadić, Dragan i Dobrinka Kuzmanović. 2013. Upotreba digitalnih tehnologija, rizici i frekvencije digitalnog nasilja među učenicima u Srbiji. http:// sbn.rs/clientpub/uploads/Digitalno nasilje-Izvestaj 2013.pdf. Popadić, Dragan, Zoran Pavlović i Dijana Plut. 2013. Specifičnisti u procenama nastavnika izražavanja nasilja među učenicima. U: Proceedings of the Institute for Educational Research, 45.