Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 409

-402 6. Smatrate li temu nasilja među djecom aktualnom kod djece predškolske i školske dobi u Republici Hrvatskoj? ❑ ❑ Da Ne 7. Smatrate li izvođenje procesne drame primjerenim načinom promišljanja o toj temi? ❑ ❑ Da Ne 8. Smatrate li da izvedena procesna drama sadrži odgovarajuće dramske tehnike za prikazivanje ove problemske tematike? ❑ ❑ Da Ne 9. Jesu li Vam tijekom procesne drame zadane upute bile dovoljno jasne? ❑ Da ❑ Ne 10. Jeste li imali dovoljno vremena na raspolaganju za osmišljavanje i izvođenje dramskih zadataka tijekom procesne drame? ❑ ❑ Da Ne 11. Koliko, prema Vašem mišljenju, dramsko stvaralaštvo sudionika utječe na kvalitetu procesne drame? (Pri čemu 1 označava Uopće ne utječe, dramsko stvaralaštvo sudionika nije presudno za procesnu dramu., a 5 označava Utječe u potpunosti, procesna drama ovisi o kvaliteti dramskoga stvaralaštva.) 1 2 3 4 5