Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 345

-338 Ispitanici uglavnom smatraju da ne postoje teme koje se djeci i mladima ne mogu prikazati (N = 16), a veći dio ispitanika smatra da je važan način na koji se takve teme prikazuju (N = 11). Jedan ravnatelj postavlja pitanje posjeta predstavi s obzirom na ono što javnost smatra da je primjereno: Takva tema ne postoji, pitanje je za profesore, hoće li voditi djecu na predstavu o određenoj temi, odnosno na spremnosti društva na određena sadržaje. Jedan redatelj ističe važnost tabu-tema u pripremi djece i mladih za odrastanje: Smatram da ne postoje teme koje se ne bi trebalo obrađivati, već da je samo način pristupa temi ono što je upitno. Danas se djecu drži pod staklenim zvonom i onda se dio njih ne zna suočiti sa stvarnim svijetom. Nekad se djecu odgajalo na klasičnim bajkama koje sadrže i smrt i nasilje i tako ih se pripremalo za odrastanje. Naravno, to ne znači da treba prikazivati samo depresivne i teške teme, ali od njih ne treba zazirati. Tablica 3. Stavovi ispitanika o temama koje ne bi trebalo obrađivati u kazalištima za djecu i mlade Ispitanici Tema koju ne bi trebalo obrađivati N % Nema takvih 16 48,48 Ideologija 12 36,36 Način prikazivanja 11 33,33 Spolne teme 7 21,21 Religija 5 15,15 Narkomanija 4 12,12 Nasilne teme 4 12,12 Relevantne teme godinama 2 6,06 Materijalizam 1 3,03 Negativne teme 1 3,03 Pesimizam 1 3,03 Aktivizam 1 3,03 Beskućništvo 1 3,03 Bolest 1 3,03