Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 344

Tanja Novak Tablica 2. Tabu-teme primjerene za djecu ovisno o dobi Tabu tema Do 12 godina Od 12 godina N % N % Narkomanija 11 33,33 33 100,00 Spolnost 14 42,42 33 100,00 Tinejdžerska trudnoća 9 27,27 33 100,00 Spolno iskorištavanje 10 30,30 31 93,94 Silovanje 8 24,24 28 84,85 Homoseksualnost 12 36,36 31 93,94 Nasilje 23 69,70 33 100,00 Smrt 26 78,79 31 93,94 Bolest 27 81,82 32 96,97 Religija 16 48,48 32 96,97 Ekologija (nuklearna katastrofa) 30 90,91 33 100,00 Beskućništvo 30 90,91 32 96,97 Neonacizam 8 24,24 25 75,76 Strah 28 84,85 33 100,00 Rastava 31 93,94 33 100,00 Kazna 23 69,70 30 90,91 Osveta 23 69,70 30 90,91 Svi se ispitanici slažu da se teme narkomanije, spolnosti, tinejdžerske trudnoće, nasilja, ekologije (nuklearna katastrofa), straha i rastave mogu prikazivati mladima nakon dvanaeste godine. Neki ispitanici, ipak, smatraju da određene teme ne bi trebalo prikazivati djeci i mladima pa su u njihovim odgovorima najmanje zastupljene teme neonacizma i silovanja. Osim ponuđenih tabu-tema, ispitanici su imali priliku i odgovoriti na pitanje otvorenoga tipa kako bi naveli teme koje, prema njihovom mišljenju, ne bi trebalo obrađivati u kazalištu za djecu i mlade, odnosno da izraze svoja mišljenja vezana uz tabu-teme (Tablica 3).