Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 337

-330 Grafikon 1. Aritmetičke sredine rangova važnosti karakteristika za odabir dramskih tekstova Važnost tema djeci Većina ispitanika smatra da je jako važno (N = 24; 72,73 %) ili važno (N = 6; 18,18 %) da predstave za djecu budu važne samoj djeci. Po pitanju poučnosti, većina ispitanika smatra da je jako važno (N = 12; 36,36 %) ili važno (N = 12; 36,36 %) da teme predstava budu poučne, a dva ispitanika (6,06 %) smatraju da poučnost tema nije važna. U komparaciji tih dviju karakteristika ispitanici veću prednost daju važnosti, što je prikazano u Grafikonu 2. Grafikon 2. Prosječne procjene važnosti i poučnosti tema predstava za djecu i mlade