Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 292

Katja Petrović brojem priredba i natjecanja namećući tako učenicima dodatan stres, čime gube iz vida i publiku, tj. za koga i zbog koga prave predstavu. Publika dječjih predstava Školska produkcija nikada nije jedna godišnje, jedna se pravi za LiDraNo, druga za Dan zahvalnosti za plodove zemlje, treća za božićnu priredbu, četvrta za Posljednji dan osmaša, peta za Dan škole itd., stoga je nemoguće pomisliti da su sve teme ovih produkcija odabrali učenici i da baš svakom od njih žele nešto poručiti i da se svakom od njih osobno razvijaju. Neke su diktirane tematikom priredbe, a neke modom, tj. onim što je sada popularno među učenicima ili dramskim pedagozima. Dakako da učenike treba usmjeravati u njihovu odabiru tema i načina obrade istih, ali ne samo usmjeravajući njihove afinitete, već ih okrećući i prema publici. Da bi to bilo moguće, potrebno je procijeniti tko je zapravo publika dječjih predstava, tj. za koga se stvaraju i kome se žele izvoditi školske predstave. Istraživanje za potrebe ovoga rada provedeno je online anketom tijekom mjeseca srpnja 2018. godine (dakle, tijekom školskih praznika što je doprinijelo slabom odazivu učenika) u četirima osnovnim školama Grada Zagreba (Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Osnovna škola Jure Kaštelana, Osnovna škola Borovje i Osnovna škola Petra Zrinskoga) te dvjema srednjim školama (Privatna klasična gimnazija Zagreb i Bjelovarska gimnazija) na uzorku od 22 učenika viših razreda osnovne škole (7. i 8.) i učenika gimnazija (1. i 2. razred) koji su dio školske dramske skupine od 1 (45 %) do 4 (27 %) godine. Upitnik se sastojao od 10 pitanja: ime škole, koliko dugo ideš u dramsku skupinu, zašto ideš u dramsku skupinu (odgovori su bili zadani, a oni su mogli odabrati nekoliko odgovora), voliš li glumiti u predstavama, gdje najčešće izvodite predstave (odgovori su bili zadani, a oni su mogli odabrati