Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 220

Slavica Benčik To je ujedno i prva faza u procesu stvaranja predstave, koju možemo sažeti u nekoliko ključnih riječi: mikroklima, zajednički interes i tema predstave. Druga je faza rada istraživačka faza u kojoj djeca i voditelj na različite načine prikupljaju znanja, informacije i iskustva o odabranoj temi. U trećoj fazi rada provode se pažljivo osmišljeni dramski sati u kojima se dramski proigravaju svi prikupljeni materijali o odabranoj temi te slijedi integriranje svih prikupljenih informacija u jednu cjelinu, u priču koja ima početak, sredinu i kraj. Priča je završena kada je voditelj i djeca razviju u jasnu, razumljivu i privlačnu cjelinu. Četvrta faza u procesu rada pripada scenskim probama koje također imaju strukturu dramskoga sata, a cilj im je pripremiti izvođače za scensko izvođenje priče. Sve faze rada bile su prožete dramskim i plesnim igrama, improvizacijama te igrama i vježbama za tijelo, um i duh. Zadatci ovih igara i vježbi bili su osvijestiti, osloboditi i kreativno usmjeriti tijelo, glas, govor i maštu; osvijestiti sebe i druge u prostoru; ovladati likom i pričom te razvijati svoje mentalne i kreativne sposobnosti. Krajnji je cilj stvaranja i igranja predstave otkriti zajedničku potrebu grupe, osloboditi stvaralački potencijal djeteta i grupe te ga pretočiti u umjetnički čin. Jedan od bitnih zadataka voditelja grupe bio je otkrivanje ili stvaranje poligona za dječje javno umjetničko progovaranje o sebi i uključenje u kulturni i društveni život grada. Proces koji sam opisala sam se otkrio, iskristalizirao i počeo ponavljati tijekom desetogodišnjega bavljenja dramsko-pedagoškim radom u okviru integriranoga programa, koji sam kontinuirano osmišljavala i razvijala. Izvor dječjega stvaralaštva u svakom trenutku bila je dječja spontana i slobodna igra. Povjerenje koje sam imala u nju temeljilo se na snazi dramske igre koja je samoniklo nicala na prostranstvima moga djetinjstva. Cijeli proces možemo sažeti na uočavanje i podržavanje slobodne, spontane dramske igre, njeno pretakanje u vođenu i organiziranu dramsku igru te pretvaranje vođene i organizirane dramske igre u umjetnički čin sa