Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 15

- 08 Zbornik kojega upravo listate na ekranu pokušaj je u tom smjeru. Dvadeset i dva rada pred vama raznoliki su po sadržaju i pristupu. Na taj način odlično demonstriraju šarenu i inspirativnu lepezu praksi i promišljanja koja čine našu dramskopedagošku zajednicu (uz mali inozemni doprinos). Nakon plenarnih predavanja u kojima Ines Škuflić- Horvat otvara temu procjene vrijednosti dramskoga stvaralaštva (Igrom do izvedbe a kako do prosudbe), a Lutz Pickardt s puno praktičnih savjeta piše o raznim načinima dramskoga rada (Umjetničko obrazovanje i usmjerenost na proces rada i/ili na konačni proizvod), slijede radovi grupirani oko pet tema. U prvoj, koju smo nazvali Što sve dramski odgoj može?, Nataša Milojević piše o svome istraživanju utjecaja posebno osmišljenih dramskih i kazališnih programa na prevenciju vršnjačkoga nasilja (Potreba za uvođenjem drame i kazališta u obrazovanju kao oblika ustaljene prakse u obrazovanju mladih prikazana na modelu prevencije vršnjačkoga nasilja); Željka Župan Vuksan opisuje svoj koncept programa za fakultativni predmet dramski odgoj koji je počela provoditi u gimnaziji Sesvete u Zagrebu (Fakultativna nastava dramskoga odgoja u srednjoj školi); Matilda Marković bavi se mogućnostima koje dramske tehnike otvaraju kad je riječ o obradi osjetljivih tema s djecom osnovnoškolske dobi (Uloga dramskih metoda i lutkarskoga medija u pristupu i obradi osjetljivih tema nastave književnosti); Magda Henok i Ana Malnar koriste se teorijskim spoznajama i postavkama o teatru objekta da bi objasnile svoj praktičan rad s djecom (Teatar objekta – izazovi u praksi vrtića i osnovne škole); Snježana Čubrilo opisuje mogućnosti koje njezin rad s dramskom skupinom otvara za inkluziju romske djece (Školska dramska skupina i inkluzija) a Jelena Kovačić analizira svoje sudjelovanje u projektu rada na predstavi I have drawn more than you can see poljske Umjetničko–edukativne organizacije Strefe WolnosŁowe (Dramsko stvaralaštvo kao internacionalni dijalog).