Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 102

Željka Župan Vuksan MJESEC RUJAN 4 sata NASTAVNO PODRUČJE NASTAVNA JEDINICA Dramska kultura 1. 2. Dramsko izražavanje 3. Dramski tekst Kazališna predstava Improvizacijom do dramskoga teksta – vježba 4. Improvizacijom do dramskoga teksta - prikaz Dramsko stvaralaštvo LISTOPAD 4 sata CILJ(EVI) I ISHODI Dramska kultura 5. Dramsko izražavanje 7. KLJUČNI POJMOVI Učenici će usvojiti osnovne pojmove vezane uz dramski tekst i kazališnu predstavu. Dramski tekst – kazališna predstava Učenici će improvizacijskim tehnikama i postupcima sami uobličiti početnu scenu dramskoga teksta na odabranu temu. Improvizacija Učenici će: upoznati se s kazalištem kao kulturnom ustanovom; usvojiti osnovne pojmove vezane uz strukturu kazališta; samostalno analizirati predstavu. Kazalište – pojam 6. Kazalište – vrste Kazališna predstava (posjet kazalištu) 8. Kazališna predstava Analiza predstave (posjet kazalištu) b) Godišnji plan i program Napomena: izvadak iz Godišnjega plana i programa nastavnoga predmeta Dramski odgoj, prva godina učenja. Mjesec IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. ukupan broj sati broj sati po sastavnicama predmeta mjesečno nastavno područje DRAMSKA 2 2 2 2 0 2 0 1 0 0 11 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 13 1 0 1 0 0 0 2 3 4 0 11 4 4 4 4 2 4 4 5 4 0 35 KULTURA DRAMSKO IZRAŽAVANJE DRAMSKO STVARALAŠTVO br. sati mjesečno