Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 101

-94 dovoljan za temeljit rad pa sam u izvedbenome planu za drugu godinu učenja planirala dva sata nastave tjedno. Budući da je dramski odgoj ušao u odgojno-obrazovni sustav, bilo je potrebno izraditi svu pedagošku dokumentaciju potrebnu za provođenje nastave: godišnji plan, izvedbeni plan i program, kriterije vrednovanja i obrazac pisane pripreme, no kako se u mome slučaju radilo o fakultativnoj nastavi Hrvatskoga jezika, svoju sam postojeću dokumentaciju prilagodila potrebama nastave Dramskoga odgoja. Pedagoška dokumentacija za prvu godinu učenja u školskoj godini 2017./2018. izrađena je prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu iz 2011. godine te prema postojećoj pedagoškoj dokumentaciji za nastavni predmet Hrvatski jezik. Najveću poteškoću predstavljalo je sumativno vrednovanje postignuća i vrednovanje kreativnosti. Učenici na kraju nastavne godine nisu imali puno ocjena, no bili su ocijenjeni ravnomjerno u svim nastavnim područjima. Budući da se zaključna ocjena temeljila podjednako na formativnom i sumativnom vrednovanju te nije bila aritmetička sredina, vrednovanje u drugoj godini učenja temeljit će se na formativnom praćenju kako predlaže Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju (2017) što podrazumijeva aktivno sudjelovanje i nastavnika i učenika. Vrednovanje u nastavnome predmetu Dramski odgoj treba biti motivacija za daljnji napredak i učenje te ne smije izostaviti samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje u kojima učenici procjenjuju svoj rad i rad ostalih učenika u skupini. Pedagoška dokumentacija a) Izvedbeni plan i program za nastavni predmet Dramski odgoj Gimnazija Sesvete, školska godina 2017./2018. - prva godina učenja Broj sati tjedno: 1 Broj sati godišnje: 35 Dob: učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda Prostor: školsko kazalište ili specijalizirana učionica Napomena: izvadak iz Izvedbenoga plana i programa