Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 100

Željka Župan Vuksan Plan i program izborne nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja nadređen je planu i programu fakultativne nastave pojedine škole. Fakultativna nastava odnosi se samo na školu koja je program odobrila, a plan i program izborne nastave mogu usvojiti i ostale škole. Kako je dramski odgoj namijenjen svim uzrastima, nastavu je moguće provoditi u formi godina učenja (prva, druga, treća i četvrta) te u skupinu obuhvatiti učenike različite dobi, od prvoga do četvrtoga razreda. U praksi mi se takav rad pokazao kvalitetnijim jer se učenici međusobno nadopunjuju i potiču na učenje i igru te razvijaju visok stupanj empatije i brige za mlađe polaznike. Budući da se zadaće dramskoga odgoja u većini preklapaju sa zadaćama Hrvatskoga jezika te s obzirom na to da školski sustav nije provodio Dramski odgoj kao nastavni predmet, najlakši je način za njegovu provedbu bio uklopiti ga u fakultativnu nastavu Hrvatskoga jezika što je i preporuka Nacionalnoga okvirnog kurikuluma. Danas još uvijek ne postoji predmetni kurikulum za Dramski odgoj pa je izvedbeni kurikulum, odnosno plan i program moguće pripremiti vodeći se Nacionalnim kurikulumom nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, kurikulumom Umjetničkoga područja te međupredmetnim temama Osobni razvoj i Građanski odgoj. Nastavna područja dramskog odgoja Nastavni predmet Dramski odgoj čine tri nastavna područja: 1. Dramska kultura 2. Dramsko izražavanje 3. Dramsko stvaralaštvo. ”Dramska kultura obuhvaća stjecanje i razumijevanje osnovne dramske naobrazbe, dramsko izražavanje pruža iskustveno učenje nastavnoga sadržaja, a dramsko stvaralaštvo sudjelovanje u procesu stvaranja dramske forme” (Gruić i dr. 2018: 120). Za prvu godinu učenja predvidjela sam jedan sat tjedno za izvođenje nastave, no na samome početku bilo je jasno kako jedan sat nastave nije