World of Classics Broschure 06 23 - Page 3

m i Världsklass i Stockholm Stockholm Vidare alla alla Chevrolets Chevrolets årsmodeller årsmodellerfrån från 1955 till 1965, 1965, Muskelfordar, Muskelfordar,åtta åttasekunders sekunders dragstripbilar dragstripbilar och och däckbrännare däckbrännarekort kortoch och gott, alla de de där där bilarna bilarna som somstår stårut utur urden den amerikanska amerikanska bilhistorien. bilhistorien. Leif-Ivan Leif-Ivan är är ingen ingen amatör. amatör. Han Hanhar harsålt såltbilar bilarii 30 30 år. år. Han Han byggde byggde retrocafé retrocaféiiLuleå Luleåmed med jukeboxar jukeboxar och och bilsoffor bilsoffor för för 35 35(trettiofem) (trettiofem) år år sedan! sedan! Tidningsklipp, Tidningsklipp, Power PowerMagazine. Magazine. Aldrig i i Aldrigutan utansin sinSusanne. Susanne.Leif-Ivan Leif-Ivanoch ochSusanne Susannehar harbott bott Florida Floridatre tremånader månaderper perårårsedan sedan1983. 1983.Under Undertiden tidenhar har -Jag blivit -Jag var var way way före före min min tid tid och ochfick ficklägga lägganer ner familjen familjenväxt. växt.Idag Idagfyller fyllerbarn barnoch ochbarnbarn barnbarnhuset husetsom som blivit för det förlitet. litet. det där. där. Passar Passar bättre bättre 2015, 2015,säger sägerhan. han. Därför Familjenärärjättego. jättego.Känns Kännsdirekt. direkt.Kokkaffe Kokkaffeoch och Därför bygger bygger han han nu nu en en festvåning festvåningpå på800 800 Familjen Ballerinakex liksom. Leif-Ivan började jobba kvadrat ovanpå muséet med en scen stor Ballerinakex liksom. Leif-Ivan började jobbapåpåenen kvadrat ovanpå muséet med en scen stor bensinmack som bensinmackvid vidtretton trettonoch ochköpte köptesamtidigt samtidigtsin sin som en en tvårumslägenhet. tvårumslägenhet. första förstajänkare. jänkare.Han Hanjobbade jobbadepå påOK OKsom som -Jaa, femtonåringoch ochsålde såldesymaskiner symaskinerett etttag. tag.Susanne Susanne -Jaa, ehh ehh det det är är till till kompisen kompisenPeter PeterJesewski Jesewski femtonåring är också från samma del av Sverige. Hon som kommer på invigningen, säger han, är också från samma del av Sverige. Honstädade städade som kommer på invigningen, säger han, nästan tågvagnartillsammans tillsammansmed medsin sinmor mornär närde deblev blevett ett nästan förläget. förläget. Be Be Bop Bop AA Luba Lubamed med12 12man man tågvagnar par. Karlssons älskar karaoke. Inte en och en behöver plats. par. Karlssons älskar karaoke. Inte en och enutan utan behöver plats. masskaraoke masskaraoke