World of Classics Broschure 06 23 - Page 2

Leif-Ivan Leif-Ivan Bygger Bygger Bilmuseum FLORIDA.Leif-Ivan Leif-IvanKarlsson Karlssonärären enav avde demest mest FLORIDA. googladenamnen namneni Sverige. i Sverige.Arbetarpojken Arbetarpojken googlade ochraggaren raggarenfrån frånÖverkalix Överkalixhar harhaft haftflera flera och verksamheterän ändu duhaft haftt-shirts. t-shirts.För Fördig digsom som verksamheter villveta vetasiffror, siffror,surfa surfapå pånätet, nätet,men menlåt låtmig mig vill sägasåsåhär. här.Det Detkänns kännssom somhan hankan kanköpa köpa säga Litauen. Litauen. lyx.Luftintagen Luftintagenpå påbakskärmarna bakskärmarna är är extremt extremt lyx. ovanligtoch ochförser förserair aircondition-aggregatet condition-aggregatet i ovanligt bagagetmed medluft luftsom somkyls kyls och och leds leds upp upp genom genom bagaget hatthyllaniilika likaunika unikakanaler. kanaler. hatthyllan Raggarensom somblev blevrik rikärärokvaddad okvaddadav av Raggaren framgången.När Närhan hanlandat landatmed medhelikoptern helikoptern framgången. Powermeetoch ochgår gårbland blandstånden ståndeni i fula fula påpåPowermeet shortsköpande köpandeemaljskyltar emaljskyltarärärhan han shorts ”hemma”.Leif-Ivan Leif-Ivangömmer gömmersig siginte intebakom bakom ”hemma”. tonadeglas, glas,styrelser styrelseroch ochtelefonväxlar. telefonväxlar.Han Han tonade villtataen enölölmed meddej. dej. vill -Jagrår rårinte inteför fördet. det.Jag Jagälskar älskarmänniskor, människor, -Jag sägerhan. han. säger Worldkustomhar harfått fåtten enunik unikintervju intervjumed med Worldkustom mannendet detskrivits skrivitsoch ochtyckts tycktsså såmycket mycketom om mannen inteminst minstsedan sedanhan hanvar varmed medi ifemmans femmans inte chock-TVSvenska Svenskamiljonärer. miljonärer.ViVihittade hittadeen en chock-TV genuinraggare raggareoch ochen engenuin genuinfamilj. familj. genuin SupermuséetWorld WorldOf OfClassic’s Classic’s ii Stockholm Stockholm är är Supermuséet nästanfärdigt. färdigt. nästan Ettusenkvadratmeter kvadratmeterär ärmöblerat möblerat med med Cadillac Cadillac Ettusen EldoradoBiarrittz Biarrittz1959. 1959.Eldorado Eldorado Seville Seville Eldorado 1959,”Lettercars”från frånChrysler Chrysler alltså alltså 300 300 C, C, 300 300 1959,”Lettercars” upptill till300 300G. G. DDupp Krantz och Karlsson Krantz och Karlsson denyinköpta nyinköptabilarna bilarnasom somskall skallstå ståi i EnEnavavde muséet.1954 1954Oldsmobile Oldsmobile98 98med medabsolut absolutall all muséet. "Jag rår rår inte inte för "Jag det. Jag Jag älskar älskar det. människor" människor"