Wolnomularz Polski nr 51 - Page 22

22 Z Ż Y C I A L Ó Ż I O B E D I E N C J I LOŻE BLIŹNIACZE WIELKIEJ ŻEŃSKIEJ LOŻY FRANCJI G A J A A E T E R N A N A W S C H : . W A R S Z A W Y I L A P I E R R E C A C H É E N A W S C H : . L E N S W LIEVIN, MAŁEJ GÓRNICZEJ MIEJSCOWOŚCI NA PÓŁNOCY FRANCJI, KILKANAŚCIE KILOMETRÓW OD HISTORYCZNEGO ARRAS, ODBYŁA SIĘ 31 MARCA 2012 ROKU PIĘKNA I NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ USTANOWIENIA ZWIĄZKU LÓŻ BLIŹNIACZYCH GAI AETERNY, PRACUJĄCEJ NA WSCHODZIE WARSZAWY, I LA PIERRE CACHÉE NA WSCHODZIE LENS. OBIE LOŻE NALEŻĄ DO WIELKIEJ ŻEŃSKIEJ LOŻY FRANCJI. K iedy 20 listopada 2010 roku, w dziesiątą rocznicę powstania pierwszej żeńskiej loży w Polsce – Prometei, zapalałyśmy światła drugiej loży kobiecej – Gai Aeterny, na ceremonię przyjechały między innymi, siostry z francuskiej loży kobiecej La Pierre Cachée. Przyjechały wiedzione sentymentem, ponieważ wiele z nich ma polskie korzenie, które sięgają czasów wielkiej migracji zarobkowej do Francji w latach 1920-23, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym czasie wyjechało z Polski około 50 tys. robotników i prawie połowa z nich osiedliła się w górniczym regionie Nord-Pas-de-Calais przy granicy Tablica lożowa na 25-lecie z fotografiami wszystkich Czcigodnych Mistrzyń Loży francusko-belgijskiej. Ta fala polskiej emigracji opisywana jest w literaturze jako „udana emigracja”, przyspieszyć rozwój ludzkości lepszej i światlejszej, aby lepiej ponieważ imigranci z czasem całkowicie zasymilowali się, a ich służyć braterskiemu zbliżeniu ludzi i narodów. potomkowie nierzadko osiągali wysokie pozycje zawodowe i Zadania te będziemy realizować poprzez wspólne prace społeczne. Niektórzy z nich trafili do masonerii. badawcze, dotyczące ewolucji myśli i dzieł masońskich na Podczas pobytu w Polsce, wzruszone rozwojem wolnomu- drodze poszukiwań inicjacyjnych, filozoficznych oraz związalarstwa kobiecego w Warszawie, siostry z La Pierre Cachée nych z szeroko rozumianym postępem. Praktycznie oznacza zaproponowały zacieśnienie siostrzanych więzów naszych to wspólne zebrania lożowe, wspólne inicjatywy, wymianę lóż. Ceremonia ustanowienia lóż bliźniaczych, po francusku prac lożowych, tzw. desek, informacji, wizyt, dyskusji itp. Jumelage, odbyła się podczas Jubileuszu 25-lecia La Pierre Ustanowienie związku lóż bliźniaczych symbolicznie oznaCachée i była integralną częścią jego obchodów. cza połączenie w jedno naszych dwóch lóż, które przez to W uroczystości wzięło udział 250 wolnomularzy, sióstr nie tracą nic ze swej niezależności. Podczas ceremonii zai braci z różnych stron Francji i świata. Na Wschodzie zasiadły warłyśmy rytualnie akt przymierza, poświadczając w ten kierujące pracami Czcigodne Mistrzynie Szanownych Lóż La sposób, że odtąd będziemy dzieliły wspólną przyszłość. Pierre Cachee i Gaja Aeterna oraz 28 Czcigodnych Mistrzów Symbolon (z greckiego) to okrągły medal złożony z dwóch i dwie Radne Federalne Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. części symbolicznie złamanej całości. Każda z lóż zabrała ze Piękna rytualnie i duchowo ceremonia zyskała godną oprawę. sobą kawałek symbolu reprezentującego lożę bliźniaczkę. Istotą tej ceremonii jest nawiązanie bliższej współpracy, inspi- Odtąd, na zebraniach lożowych Gai Aeterny zawsze będzie racja i wymiana, wsparcie i pomoc wzajemna po to, aby lepiej kawałek La Pierre Cachée, a na zebraniach lożowych La służyć sobie i innym, przyczyniając się do ich doskonalenia Pierre Cachée kawałek Gai Aeterny. Trochę Francji w Polsce i doskonalenia siebie samych. Jednoczymy się po to, aby łatwiej i trochę Polski we Francji. osiągnąć główny cel masonerii: poszukiwanie PRAWDY, aby Nasze „bliźniactwo” zostało także potwierdzone formalnie P I S M O P R Z Y J A C I Ó Ł  S Z T U K I K R Ó L E W S K I E J