Wolnomularz Polski nr 51 - Page 10

10 S E K R E T Y W A R S Z T A T U CZYM BĘDZIE LOŻA WITELON? W DNIU 30 MARCA 2012 R. WIELKI MISTRZ WWP W ASYŚCIE PRZEDSTAWICIELI RADY ZAKONU I W OBECNOŚCI GOŚCI Z POLSKICH OBEDIENCJI WOLNOMULARSKICH, DOKONAŁ UROCZYSTEGO ZAPALENIA ŚWIATEŁ DZIESIĄTEJ LOŻY WIELKIEGO WSCHODU POLSKI – WITELON. JEST TO JEDNOCZEŚNIE LOŻA EKSPERYMENTALNA W POLSKICH WARUNKACH, PRACUJĄCA CZĘŚCIOWO W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM. G łównym motywem przyświecającym powołaniu Witelona jest przełamanie impasu rozwoju sieci lóż poza stolicą. Warszawskokorespondencyjny Witelon ma z czasem stać się zaczątkiem kolejnych lóż na tych Wschodach, gdzie obecnie nie ma wolnomularstwa. Na czym polega pomysł na Witelona? Obecnie zdecydowana większość polskich lóż koncentruje się w Warszawie. Co pewien czas z istniejących warsztatów „wypączkowują” nowe, lecz także na ogół dotyczy to Warszawy. W obecnej sytuacji bardzo trudno jest stworzyć lożę w miastach, gdzie nie ma żadnych lóż masońskich. Loża bowiem musi powstać na bazie grupy doświadczonych wolnomularzy, z których przynajmniej część powinna mieć stopień mistrza, co oznacza kilkuletni staż wolnomularski. W praktyce oznacza to, że dla powołania loży potrzeba obecnie przynajmniej 2-3-letniego uczestnictwa w istniejącej już loży grupy osób z danej miejscowości. Oczywiście fundamentem powołania nowej loży jest wyłonienie czcigodnego mistrza, który będzie w stanie poprowadzić daną lożę. Barierą rozwoju pozostaje zdobycie odpowiedniego know-how, przy czym wiedzy tej nie zdobywamy z książek czy „bryków”. Poza samą teorią niezbędne jest doświadczanie wolnomularstwa. Stąd też eksperymentalna loża Witelon jest połączeniem dominującej teoretycznej pracy korespondencyjnej z osobistym uczestnictwem w kilku dorocznych spotkaniach wolnomularskich. Nie jest to całkowicie nowy eksperyment na gruncie wolnomularstwa, nawet polskiego, gdyż cała polska masoneria kobieca P I S M O P R Z Y J A Warszawie) na trzydniowe dość intensywne sesje, w ramach których będą prace, szkolenia, agapy itd. Najbliższe spotkania zaplanowane są na ostatni weekend września 2012 oraz na ostatni weekend marca 2013. • Poza udziałem w pracach Witelona, od jego korespondencyjnych członków wymagać się będzie w danym roku udziału w jednych pracach dowolnej innej loży z dowolnego Wschodu oraz udziału w jednej imprezie integracyjno -obediencyjnej, jak np. bankiet noworoczny czy Rajd Rodzinny. • Aktywność loży pomiędzy dwoma dorocznymi sesjami odbywa się w trybie elektronicznym, dlatego konieczny jest dostęp do Internetu i umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi takiej komunikacji. W trybie elektronicznym będą też wśród członków publikowane i dyskutowane deski, w trybie elektronicznym będzie odbywał się bieżący kontakt z czcigodną mistrzynią (na czele Witelona stanęła jedna z doświadczonych sióstr WWP) i innymi urzędnikami loży. • Podwyżki stopni odbywać się będą również w sposób tradycyjny, lecz w oparciu o całościową ocenę funkcjonowania danego członka korespondencyjnego, zarówno w sferze komunikacji elektronicznej, jak i udziału osobistego w pracach; nie można ograniczyć się do jednej tylko sfery, np. tylko udziału w dorocznych zjazdach lub tylko udziału w komunikacji elektronicznej. Loża Witelon tworzona jest przez doświadczonych mistrzów z różnych lóż WWP, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą służyć będą nowym adeptom wywodzi się właśnie z korespondencyjnej loży Róża Wiatrów mającej swoją siedzibę w Paryżu (jeszcze przed erą powszechnego dostępu do Internetu!). W ramach WWP model ten zostanie nieco zmodyfikowany. Loża Witelon pracować będzie w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, a jej materialnym symbolem jest długopis, ponieważ jest poręczniejszy aniżeli tablet. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA • Proces rekrutacji oraz inicjacji przebiega identycznie jak w każdej innej tradycyjnej loży; w trakcie rekrutacji konieczny będzie przyjazd do Warszawy, również same inicjacje najpewniej odbywać się będą w Warszawie. Inaczej jednak niż w tradycyjnej loży, która wymaga uczestnictwa w spotkaniach warsztatu (tzw. prace co dwa tygodnie, choć niektóre loże pracują raz w miesiącu), Witelon spotykać się będzie dwa razy do roku (najprawdopodobniej w C I Ó Ł  S Z T U K I K R Ó L E W S K I E J