VOOOX - Page 15

2. CONTINGUTS Explorar i percebre • Escolta, exploració i discriminació de sons presents en l’entorn natural, cultural i artístic: elements de l’entorn que produeixen so, sons que es poden produir amb el cos, sons enregistrats. Percepció del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva combinació. • Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments. • Exploració sensorial de les possibilitats de moviment del cos. Adequació, quan escaigui, del moviment al so i a l’espai. • Interès en l’audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i cultures. • Reconeixement d’instruments musicals i de veus masculines, femenines i infantils en audicions musicals. • Reconeixement, interpretació i representació gràfica i corporal d’elements musicals. Interpretar i crear • Interpretació de cantarelles, cançons a una veu amb acompanyament o sense i danses tradicionals catalanes, d’altres cultures i d’autor, desenvolupant la tècnica vocal, instrumental i corporal. • Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de seqüències sonores, cançons i obres musicals. • Composició individual i col·lectiva de produccions musicals i coreografies. • Ús progressiu de materials sonors i instruments convencionals i no convencionals, desenvolupant l’adaptació corporal i musical a les característiques de cadascun d’ells. • Incorporació i utilització progressiva de grafies no convencionals (dibuixos, paraules, símbols) i grafies musicals convencionals en la lectura, la interpretació i la creació de partitures senzilles. • Valoració de l’atenció i el respecte en les interpretacions i produccions artístiques pròpies i dels altres. Dossier pedagògic Voooox! 15