VOOOX - Page 13

3. ÀREES Els continguts que es treballen en el concert Voooox! els podem englobar en els següents blocs: Descobreta d’un mateix • Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització dels recursos personals de què disposa en la vida quotidiana. • Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d'expressió i comunicació. • Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús dels objectes i en l'orientació en l'espai quotidià. • Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es puguin presentar mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres l'ajuda necessària i acceptant petites frustracions. • Disposició per establir relacions afectives positives amb les persones adultes i els infants amb qui comparteix situacions i activitats quotidianament. Comunicació i llenguatges • Iniciació en la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic. • Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, etc.) dels diferents llenguatges expressiu i formes de representació. • Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com a mitjà de relació amb les altres persones. • Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa). • Iniciació en l'ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres. • Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles i jocs de falda, i participació de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc. • Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una progressiva coordinació general del cos i sentit del ritme. Dossier pedagògic Voooox! 13