Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 20

T H E F L E M I S H Y O U T H A N D C H I L D R E N ’S R I G H T S P O L I C Y P L A N PART I CIPA You TION will b e giv polic en a y dec voice ision in s tha t affe ct yo u 20