Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 7

E e n p l a n va n d e V l a a m s e Re g e r i n g OPGELEGD VIA EEN DECREET Het is de 4de keer dat de Vlaamse Regering een jeugdbeleidsplan voorlegt aan het parlement. Dat gebeurt een jaar na het begin van de regeerperiode. Dit is zo per decreet bepaald. Nieuw is dat voor deze beleidsperiode het Vlaams kinderrechtenbeleid helemaal werd geïntegreerd. Met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan streeft de Vlaamse overheid volgende doelstellingen na voor alle kinderen en jongeren tot en met 30 jaar. • Het creëren en borgen van gelijke kansen • Het creëren en borgen van brede ontwikkelingskansen • Het creëren van ruimte • Het verhogen van de formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren MAAR EEN ECHTE OEFENING IN PARTICIPATIE Een simpele bepaling in een decreet verbergt echter een intensief proces en voorbereiding. Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan probeert zelf een voorbeeld te zijn van participatief beleid met grote betrokkenheid van kinderen, jongeren, hun organisaties en experten. De voorbereiding startte in het voorjaar van 2013. Zo waren een ruime omgevingsanalyse, het Groteprioriteitendebat, verschillende werkgroepen en terugkoppeling via online bevraging de voedingsbodem voor een doelstellingenkader rond 12 prioritaire topics. Aan de bevoegde ministers werd dan gevraagd hun actieplan te bezorgen. Daarna werden door de administraties projecten, processen en indicatoren uitgewerkt. EN MEER DAN WOORDEN OP PAPIER Dit geheel van doelstellingen, indicatoren, projecten en processen vormt het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015 – 2019. De Vlaamse Regering is nu verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van het plan en zal hierover na twee jaar tussentijds rapporteren. Zo wordt halftijds bijsturen mogelijk. Op het einde van de regeerperiode wordt vervolgens een eindrapport opgemaakt. 7