Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 29

werk EEN TE HOGE JEUGDWERKLOOSHEID BESTRIJDEN De jeugdwerkloosheid in Vlaanderen ligt hoger dan de globale werkloosheidsgraad. Vooral de situatie voor laaggeschoolde jongeren en voor jongeren met een migratieachtergrond is niet rooskleurig. Een succes- vol werkgelegenheidsbeleid begint op school. Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma of getuigschrift en missen zo kansen op de arbeidsmarkt. DE SCHOOL ALS SPRINGPLANK NAAR EEN BOEIENDE JOB De Vlaamse overheid werkt een nieuw duaal stelsel van leren en werken uit en daarnaast ook een eenduidig en hanteerbaar juridisch kader voor alle vormen van werkplekleren. Zo zetten we in op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Door een gefun- deerde studie- en beroepskeuze wordt er al op school gestart met het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het tijdig informeren van leerlingen over de arbeidsmarkt. Zo voorkomen we dat jongeren hun schoolloopbaan afsluiten zonder diploma of getuigschrift. ONDERSTEUNING OP MAAT We proberen alle jongeren te ondersteunen bij het uitbouwen van een duurzame loopbaan door het implementeren van een aantal gerichte projecten. We zetten in op opleidingen voor knelpuntberoepen en werk-inlevingsprojecten. De VDAB wil via het Jeugdgarantieplan jongeren zo snel mogelijk toeleiden naar een duurzame tewerkstelling. De focus ligt daarbij op laag- en middengeschoolden. 29