Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 27

wonen RECHT OP EEN BEHOORLIJKE HUISVESTING De Vlaamse overheid erkent het recht op behoorlijke huisvesting voor alle kinderen en jongeren. Ze wil hierin stappen vooruit zetten door werk te maken van een uitbreiding van het pallet van woonvormen, te blijven investeren in sociale huisvesting en het bestaande instrumentarium beter bekend te maken. FLEXIBEL WONEN, NIEUWE MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN De woningmarkt is nogal rigide. Door meer flexibiliteit in te bouwen, kunnen verschillende doelgroepen toegang krijgen tot meer en betere woningen. We bekijken het regelgevend kader voor gemeenschappelijk wonen en bieden ondersteuning om de toegankelijkheid van verschillende en meer onconventionele woonvormen te stimuleren. Er is aandacht voor energiezuinig en toegankelijk (ver)bouwen en wonen in het sociale woonpatrimonium. En er wordt werk gemaakt van een betere woonkwaliteit en voldoende aanbod van woonwagenterreinen. BLIJVEND DREMPELS WEGWERKEN De drempels die de toegang tot huisvesting belemmeren, zijn gekend. De Vlaamse overheid onderneemt acties zowel naar de (kandidaat-) huurders als naar de eigenaar-verhuurders om deze verder weg te werken. We doen dit in de sociale woningmarkt, maar bieden ook onder- steuning in de private huurmarkt en kiezen algemeen voor een globale aanpak. We bekijken het regelgevend kader en werken een aantal bureaucratische obstakels weg door de automatische rechtentoekenning van de huurpremie. SAMEN EEN TOEKOMSTVISIE ONTWIKKELEN Door de staatshervorming krijgt de Vlaamse overheid een aantal mogelijkheden om de huisvestingsmarkt meer te sturen. Bij de opmaak van een woon- beleidsplan voor Vlaanderen betrekken we kinderen, jongeren en jeugdorganisaties. 27