Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 25

w e l be v i n d e n WEERBAARHEID VERGROTEN Drie elementen vormen de basis als we het in dit jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan over welbevinden hebben. Kinderen en jongeren voelen zich goed in hun vel, durven aangeven wanneer dit niet zo is en weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. De Vlaamse overheid wil maatregelen nemen om de weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten door in te zetten op preventief werk en te investeren in toegankelijke hulpverlening. JE BENT MEER DAN EEN LABEL Kinderen en jongeren krijgen steeds vaker een label mee. Samen met het aantal labels neemt ook het medicatiegebruik bij minderjarigen toe. De Vlaamse overheid neemt initiatieven die ertoe bijdragen dat er bewuster met die labels wordt omgesprongen. In de sectoren die gevat worden door de integrale jeugdhulp wil het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek instrumenten ontwikkelen, onderzoek doen en ondersteuning geven om tot een meer kwaliteitsvolle diagnostiek te komen. Dit moet toelaten om een meer kwaliteitsvolle zorg waar te maken. Er wordt geïnvesteerd in een beleid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. DOORBREEK MEE DE TABOES Het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren zit nog dikwijls in een taboesfeer. Er bestaan al verschillende methodieken en tools om dit bespreekbaar te maken. Maar de weg daar naartoe is nog vaak te complex of omslachtig. De Vlaamse overheid wil grondig werk maken van de toegankelijkheid van informatie. We realiseren een brede toegang tot de jeugdhulp. Met de uitbouw van de Huizen van het Kind, het organiseren van opvoedingsondersteuning voor ouders uit kansengroepen en het investeren in brede en laagdrempelige netwerken, wordt de toegankelijkheid tot de diensten hulpverlening verbeterd. JE KAN ALTIJD ERGENS TERECHT Elk kind en elke jongere moet bij een persoon terecht te kunnen die hem / haar kan ondersteunen en kan doorsturen indien dit nodig is. We onderzoeken de mogelijkheid van een uniek communicatieplatform voor kinderen en jongeren. We vergroten de bekendheid van de hulplijn 1712 (geweld, misbruik en kindermishandeling). Tenslotte investeren we in de ondersteuning van vertrouwenspersonen van minderjarigen in de jeugdhulp. 25