Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 - Page 17

onderwijs 1 VEEL VERWACHTINGEN, POSITIEVE KEUZES De Vlaamse overheid is er zich van bewust dat het onderwijsbeleid rekening moet houden met de zeer diverse achtergronden van kinderen en jongeren, met hun individuele talenten, de verschillende verwachtingen van de samenleving en de verzuchtingen van de arbeidsmarkt. De Vlaamse overheid wil inzetten op het versterken van alle kinderen en jongeren en hen alle kansen geven om een dynamische, positieve leerloopbaan uit te bouwen. STERKE PERSOONLIJKHEDEN VORMEN We zetten in op een brede vorming als mens en als burger. Dit wordt meegenomen in de hervorming van het secundair onderwijs en het maatschappelijk debat rond de eindtermen, waarbij burgerschapsvorming fundamenteel deel blijft uitmaken van het curriculum. We zetten daarbij ook de leerling centraal die, van- uit welke achtergrond ook, positief en geïnformeerd een studiekeuze moet kunnen maken en zich thuis moet voelen in zijn of haar school. Tenslotte verliezen we ook andere plekken waar kinderen en jongeren ‘leren’ niet uit het oog. Andere spelers, zoals het jeugdwerk, spelen hier een cruciale rol. WERKPLEKLEREN De Vlaamse overheid wil van leren en werken een volwaardig en positief traject maken. We proberen een betere aansluiting op en overgang naar de arbeids- markt te verzorgen door het stelsel van leren en werken te versterken. Alle vormen van werkplekleren moeten trouwens een eenduidig kader krijgen. KWALITEITEN EN COMPETENTIES VALIDEREN Niet alle leerloopbanen verlopen even gemakkelijk. De Vlaamse overheid wil het mogelijk maken dat jongeren toch hun verworven kwaliteiten en talenten ten volle kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. Projecten met flexibele leerwegen, kwalificatiebewijzen en de erkenning of validering van verworven competenties opgedaan in en buiten het onderwijs kunnen de doorstroom vergemakkelijken. 17