Vietnam Manufacturing Expo 2018 Newsletter#3 VME 2018_Newsletter#3_Lowres

Newsletters 3 HIGHER PRODUCT VALUE. BIGGER BUSINESS OPPORTUNITIES. NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT. MỞ RỘNG Triển Lãm Hàng Đầu tại Việt Nam về Máy Móc và Công nghệ cho Ngành Sản Xuất và Công Nghiệp Hỗ Trợ GIÁ TRỊ KINH DOANH. VIETNAM MANUFACTURING www.vietnammanufacturingexpo.com Triển lãm đồng địa điểm: Đơn vị tổ chức: 2018 Đối tác trong nước: Conference Co-organizer: