veus quines veus - Page 22

Plenty good room (K. Shaw) PLENTY GOOD ROOM HI HA MOLT DE LLOC Plenty good room on the glory train, there’s a plenty good room on the glory train! Molt de lloc en el tren de la glòria, hi ha molt de lloc en el tren de la glòria! Well you’re gonna need a ticket if you wanna ride, plenty... but it ain’t gonna happen ‘less you qualify, plenty... Better mind what you say amd what you do, plenty... there’s a mighty, mighty power watchin’ over you, plenty... Ei! necessites bitllet si hi vols pujar, molt de lloc... però no en tindràs si no te’l guanyes, molt de lloc... millor serà que vigilis el que dius o fas, molt de lloc... hi ha un ésser totpoderós que et vigila, molt de lloc... Plenty good room on the glory train, there’s a plenty good room on the glory train! Molt de lloc en el tren de la glòria, hi ha molt de lloc en el tren de la glòria. Well now hear the angel Gabriel shout’n “All aboard! plenty... glory train’s a head’n up to Heav’n’s door” plenty... There’s a long golden pathway reachin’ toward the sun, plenty... now the heavenly journey has just begun. plenty... Ei! ara escolta l’àngel Gabriel que crida: “Tots amunt!”, molt de lloc... el tren de la glòria es dirigeix cap a la porta del cel, molt de lloc... hi ha una via daurada i llarga que arriba al sol, molt de lloc... ara acaba de començar el viatge celestial, molt de lloc... Plenty good room on the glory train, there’s a plenty good room on the glory train! Molt de lloc en el tren de la glòria, hi ha molt de lloc en el tren de la glòria! Now the train’s a really movin’, hear the clickety clack, plenty... mile after mile down the railroad track. plenty... Big wheel a turnin’, ev’ry thing is fine, plenty... she’s never missin’ a beat, and she’s aright on time! plenty... El tren ja es mou, escolta el “xacaxà” del tren molt de lloc... baixant per la via quilòmetre rere quilòmetre, molt de lloc... gira la gran roda, tot va bé, molt de lloc... mai perd el ritme, i arriba just a l’hora! molt de lloc... Great God amighty hear the engine roar, plenty... the bollers burnin’ and there’s room for more. plenty... Woo, woo, goes the whistle, what a joyful noise, plenty... next stop will be paradise! plenty... El gran Déu Totpoderós sent la màquina com rugeix, molt de lloc... la xemeneia treu fum, i hi ha lloc per a més gent. molt de lloc... Woo, woo, sona el xiulet, quin so tan alegre molt de lloc... la propera parada serà el paradís! molt de lloc... Plenty good room on the glory train, there’s a plenty good room on the glory train! Molt de lloc en el tren de la glòria, hi ha molt de lloc en el tren de la glòria! És un espiritual negre. Alterna la tornada, cantada per tot el cor, amb les estrofes que interpreta un solista masculí (o un petit grup d’homes). Com molts dels espirituals negres, el text fa referència a l’alegria dipositada en l’esperança d’arribar al cel (en aquest cas, en tren). 21