VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 5

VENSTREPOSTEN Fortsat fra side 4 Drømmen om et langt liv uden ska- vanker og sygdom er desværre ikke alles lod. Derfor skal vi som kommu- ne være gode til at stille op, når der er brug for hjælp. Vi skal også være gode til at bedømme, hvornår du som borger kan blive selvhjulpen igen gennem selvtræning og nye va- ner eller andet. Det handler jo om at være fri og have frihed til sit eget liv, så længe som muligt. Venstre og jeg ønsker, at de vilkår vi har for vores service, skal være af den bedste kvalitet. Uanset om det er mad, plejecentre, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller andet, så skal vi søge den bedste kvalitet. Det er ikke vigtigt, om det er en privat eller kommunal leverandør – MEN kvaliteten skal være i top. I dag har vi 73 % leveret privat og 27% kommunalt. 22 ud af 23 byråds- medlemmer står bag dette, fordi net- op servicestandarden til vores borge- re er meget vigtig at have en fælles holdning til. Langt de fleste borgere er i dag tilfredse med servicen, men der er også områder, vi skal forbed- re. Eksempelvis er jeg ikke tilfreds med kvaliteten i hjemmesygeplejen. Det SKAL vi være bedre til i fremti- den. Vi er en eftertragtet kommune at bo i – også for seniorer. Det skal vi fort- sat være. Børn og unge er fremtiden For fremtiden skal vi sørge for at vo- res børn trives endnu mere, og at det bliver lidt federe at være ung i Gribskov. Det handler om at give børn og unge de bedste muligheder for at skabe deres eget liv. Friheden Nr. 3. 2017 til at bestemme sit over eget liv er jo ung som gammel en meget vigtig del af Venstres politik, og det er grundla- get for al den udvikling, vi ønsker skal ske for fremtiden. Det går bedre i dag end for 4 år si- den. Vi har bedre resultater, og mere trivsel i vores skoler og institutioner end før. Flere gennemfører en ung- domsuddannelse og der fødes flere børn. Så det går faktisk rigtig godt fremad - men vi er slet ikke i mål endnu. Tallene viser fremgang, men tal er ikke det hele, for vi skal vi- dere, og vi skal blive end- nu bedre - netop, fordi børnene er vores fremtid. Ny e skoler og nyt ind- hold til vores børn og unge, skal der sættes flere penge af til. Venstre fo- reslår, at vi begynder 2018 med at samle et innovationsråd/en tænke- tank med forældre, børn og unge, DLF og BUPL, ledelse og lærere, samt politikere, der skal udvikle morgen- dagens skole og dagtilbud og ungetil- bud i et godt samarbejde mellem alle. Antallet af borgere og børn vokser - i 2016 blev vi alene 444 flere borgere, hvilket er rekordmange i Gribskovs historie. Vi skal også blive flere bor- gere, for fremgangen betaler for fremtidens velfærd. Det ved vi i Ven- stre, fordi vi aldrig sætter ansvarlig- heden over styr i søgen efter vores mål. (90%), fritidsordning (81%) og klubtil- bud (94%) - men vi skal blive endnu bedre. Venstre foreslår mere idræt ind i vores skoler, kollegium i Helsin- ge, kortere skoledage, fortsat turbo- indsats i udskoling, mere erhvervs- praktik, mere forældreinddragelse og selvstændige skoler. Det vil vi ar- bejde for i den næste periode. I Ven- stre er politikken - modsat mange andre steder - den samme før og efter valget. Selvom afgangskarakterer i folkesko- lerne er steget fra i gennemsnit 6,6 i 13/14 til 6,9 i 16/17, så er vi ikke i mål endnu. Vi skal ligge i den bedste tredjedel i landet. Det er måden at få vores unge i gang med en uddannel- se, som giver dem frihed til at leve deres liv, som de vil. Antallet af unge som gennemfører en ungdomsud- dannelse er vigtig for Venstre, og vi vil satse på at få flere i gang med en erhvervsuddannelse. Når kompeten- cen ligger gemt i hænderne, skal man også bedømmes på dette. Den- ne indsats vil vi styrke i et tæt samar- bejde med virksomhederne. Vi står overfor en stor opgave med at drive Gribskov kommune fremad, når vi forhåbentligt har vundet val- get den 21. november. Vi skal derfor have alle Venstre-medlemmer til at hjælpe os den dag. Tag familie og venner i hånden og vær med til at sørge for at Venstre får et rigtig godt valg. Venstre – hvis du tænker på fremtiden . . . Kim Valentin Langt de fleste forældre er tilfredse eller meget tilfredse med vores sko- ler (71% og stigende), dagtilbud Side 5