VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 4

VENSTREPOSTEN Nr.3. 2017 GRIBSKOV – IND I FREMTIDEN MED ANSVARLIGHED Af borgmester Kim Valentin I Gribskov kommune er vi som bor- gere heldige. Vi er meget heldigere end mange andre steder i Danmark. Vi er også dygtige, og netop denne kombination er vigtig, hvis vi skal have Gribskov i udvikling mod flere borgere, flere arbejdspladser og me- re turisme. Vi er lige nu i en fremgangsperiode, hvor huspriserne stiger, beskæftigel- sen stiger og forbruget stiger i sam- fundet. Det er et godt tidspunkt, at skabe fremgang i kommunen. Alle de gode idéer vores borgere og virksom- heder kommer med skal derfor have de bedste vækstbetingelser. Der er masser af opfindsomhed og foretagsomhed i vores kommune. Det er faktisk en del af vores DNA. Der er masser af risikovillighed fra vores er- hvervsliv og i foreningerne, samt blandt de tusinder af frivillige som hver dag bruger deres tid på at være med til at skabe fremtiden i Gribskov kommune. Det er en stærk fortælling, der i tidens løb er formet af de fiskere og land- mænd og handelslivet omkring dem, som har skabt fremgangen og værdi- erne for os alle i dag. borgerne i Gribskov. Derfor er FRIT VALG for os i Venstre også en meget grundlæggende ingrediens i fremti- dens tilbud til seniorer og ældre borge- re. Derfor skal vi også huske vores histo- rie, når vi udvikler Gribskov for fremti- den. Vi skal eksempelvis gribe Natio- nalparken som en fremtidens signatur for Gribskov kommune med en Grøn Planet i Esrum, og vandrestier, cykling og hesteturisme i frivillighedens navn. Vi skal gribe fortællingen om Oktober 43 med et nyt stort museum i Gillele- je, som sikrer turismefremgangen de næste 20-30 år i hele kommunen. Vi skal støtte udviklingen omkring Event- pladsen i Græsted med veterantræf i pinsen og Veterantog hele året rundt. Vi skal understøtte fødslen af nye idé- er, som vi har støttet musik i lejet. I Gribskov har vi mange aktiviteter, som kan bru- ges af vores seniorer. Vi har mange frivillige orga- nisationer og pensionistfor- eninger, samt alle mulige kulturelle tilbud, naturople- velser og idrætsfaciliteter. Det er en del af Gribskovs DNA at være god til disse ting. Det skal vi også være i frem- tiden. Hovedparten af vores liv skal kunne leves lokalt, uden at vi har be- hov for at køre mod eksempelvis ho- vedstaden. Vi skal derfor også have et levende lokalt handelsliv i fremtiden. Det er vi faktisk meget optaget af i Venstre, og vi mener, at det også giver frihed at tilbuddene til vores borgere er tæt på, der hvor man bor – uanset hvor man er i livet. I denne stærke fortælling ligger den sandhed gemt, at vi ingenting kan uden en økonomisk ansvarlighed. Alt- så at have råd til at investere i fremti- den, når vi skal. Den ansvarlighed kan Hvis vi for fremtiden vil sikre at dette Venstre sikre. Den ansvarlighed for sker i en verden, hvor alting efterhån- udviklingen har Venstre og jeg allere- den går så hurtigt, at vi knapt nok selv de sikret i et bredt samarbejde i byrå- kan følge med, så skal vi være gode til det . som kommune at inddrage unge, æl- Det er dit liv – hele livet. dre mv. på de rette tidspunkter. Vi er en blå og grøn kommune, som er velsignet med et væld af naturens gaver, samtidig med at kulturhistori- en fra Kongernes Nordsjælland er et stærkt fundament i vores fortælling. Side 4 Respekten for dig og dit liv er det vig- tigste. Der er ingen, der skal bestem- me, hvad du skal gøre med dit liv. Fri- heden til selv at bestemme er langt det væsentligste, når man spørger Det nære sundhedsvæsen med sikker- hed for hurtig hjælp, hvis man bliver syg - det skaber tryghed for vores bor- gere. Det er derfor vigtigt at satse på udviklingen af dette i fremtiden. Vi skal derfor have flere akutfunktioner lokalt med et lokalt sundhedshus i kommu- nen. Fortsættes side 5