VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 3

VENSTREPOSTEN Nr. 3. 2017 FORMANDEN HAR ORDET Af Bo Madsen Kære Venstremedlem Lige om lidt skal vi til valg Det er et vigtigt valg, for det handler ganske enkelt om hvem, der skal le- de vores dejlige kommune de næste 4 år. Og det skal Kim naturligvis. Jeg har tidligere skrevet en del om, hvad byrådsgruppen har opnået i denne valgperiode – flotte resultater, som kun er opnået gennem dygtigt politisk arbejde. Vi skal til stadighed huske, at Venstre kun har 8 af byrå- dets 23 pladser. Derfor skal der vir- kelig arbejdes for at få flertal om- kring Venstres politik. Du kunne i Ugeposten tirsdag den 7. november læse om de opnåede resultater og om det, vi ikke har kunnet samle fler- tal om. Det er faktisk imponerende at se, hvor meget af 2013-planen, der er gennemført. I de samme mid- tersider kan du se, hvilke 60 tiltag Venstre planlægger for den kom- mende byrådsperiode. Oppositionen forsøger til stadighed, at udstille Kim som en, der ikke kan samarbejde og en med ringe ledere- genskaber. Senest ved at forsøge at postulere korruption (interesse- konflikt). Det er usandt og uskønt. Byrådet har i de denne periode truffet mere end 900 beslutninger. Heraf er langt over 90 % truffet med et bredt flertal bag. Den statistik kan byrådet i den forrige periode, hvor Nyt Gribskov og Socialdemokratiet var en del af ledelsen, ikke stikke. Brede flertal bag beslutninger må da indikere samarbejde. Så påstanden om manglende samarbejde holder ikke. Korruption og interessekonflikt. På- standene cirkulerer dels vedrørende Kulturhavnsprojektet og dels vedrø- rende salget af Pyramiden og Det gamle Rådhus. Sandheden er, at be- slutninger omkring Kulturhavnen dels er udmøntninger af kontraktlige forpligtelser indgået i forrige byråds- periode og dels er dispensationer nødvendiggjort af en ikke helt gen- nemtænkt lokalplan, og normalt fo- rekommende ændringsanmodninger efterhånden som et større byggeri skrider frem. Salget af Pyramiden og Det gamle Rådhus er ikke et ønske, der har groet i Venstres have. Vi blev tvunget til det i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2015 og salget er gennemført ved udbud i 2016. Salget er gennemført til en pris, der ligger højere end lave- ste mæglervurdering og under høje- ste mæglervurdering. Valg af køber har Kim ikke haft indflydelse på, idet Kim ved kommunens modtagelse af et tilbud fra køber blev opmærksom på, at den mulige køber var kunde i en bogføringsforretning, som Kim ejer 25 % af. Derfor erklærede Kim sig inhabil. Kim deltager ikke i virk- somhedens daglige drift og virksom- heden yder ikke rådgivning til køber. Kommunernes Landsforening har haft habilitetsspørgsmålet til udtalel- se og kan ikke se noget problem i den måde borgmesteren og forvalt- ningen har tacklet sagen på. Morten Jørgensen har som daværende ud- valgsformand i juni 2014 sammen med Kim holdt et møde med den person, som ender med at blive kø- ber af ejendommene. Bemærk, at det er i 2014 og derfor på et tids- punkt, hvor ejendommene ikke er besluttet solgt og på det tidspunkt slet ikke på Venstres salgsliste for ejendomme i Gribskov Kommune. Blandt andet derfor har dette møde intet at gøre med det senere salg, men har formentlig blot været et møde, som kunne forekomme med enhver anden, der viser interesse for at investere i Gribskov Kommune. Oppositionens forsøg på at skabe tvivl om borgmesterens integritet hviler på et helt useriøst fundament og kan egentlig kun opfattes som et usmukt forsøg på at miskreditere en politisk modstander på et falsk grundlag. Og så til noget helt andet Regeringen forhandler finanslov. Små delaftaler bliver jævnligt indgå- et, og målet er en færdig finanslovs- aftale inden månedens udgang. De senest indgåede delaftaler handler Fort sættes side 5 Side 3