VenstrePosten nr. 3-2017 VALGUDGAVE Venstre Posten november 2017 - Page 10

VENSTREPOSTEN Nr.3. 2017 KEND DIN KANDIDAT Det er glædeligt, at investeringerne ryk- ker nordpå, så alle dem der er glade for store shopping centre og cafeer m.v. også kan have mulighed for det i en beskeden køreafstand fra Gribskov. Jeg vil medvirke til en konstruktiv og positiv tilgang til løsning af borgernes udfordrin- ger og sikring af en fortsat udvikling af Gribskov Kommune i det kommende byråd. Kultur & Idræt. Det vil vi kunne bruge positivt, til at tiltrække nye bosætnings familier i Gribskov. Jeg vil arbejde for udvikling af vore idræts/- og kultur faciliteter i alle områder i kom- munen. Infrastruktur/trafik Jeg vil arbejde for en afdækning og omlægning af farlige kryds og vejanlæg, således vi får fjernet kommunens ”sorte pletter”. Dette bety- der at alle nye vejanlæg altid skal indeholde etablering af cykelsti. Administration Unødvendige eller uhensigtsmæssige regler eller procedurer skal ud- fordres og tilpasses . IT-infrastruktur Alle i kommunen skal sikres den nødvendige mobile net-dækning og derved fjerne alle ”sorte huller”. Samtidig sikres den nødvendige ka- pacitet på nettet i form af tilstrækkelig båndbredde så vore virksomhe- der til en hver tid kan benytte de IT-værktøjer der er behov for . Ældreområdet Jeg vil arbejde for der etableres og udbygges et tilstrækkeligt antal ældreboliger i alle vore bysamfund. Tillige sikring af den nødvendige kvalitet i hele omsorgskæden for vore seniorer. Når vi ønsker udvikling i Gribskov, mener jeg ikke vi skal medvirke til at begrænse udvikling i vores nærmeste samar- bejdes kommuner – alternativet har vi set de seneste år, hvor de store investeringer er sket i København, med befolk- ningstilflugt til følge. Forretningerne i Gribskov har behov en proaktiv kommune i udvikling. De skal til enhver tid, selv gøre sig fortjent til at kunderne lægger deres penge i kasserne i Gribskov frem for i andre byer eller i net forretninger. Et godt eksempel : Kødsnedkeren i Ørby, der har mange københavnere som kunder og de leverer bl.a. til Foss’s kanti- ne i Hillerød – hvis alle love og mærkelige regler m.v. skulle overholdes, måtte forretningen sikkert ikke ligge på en gård i Ørby. Lad os tage konkurrencen op i Gribskov. Skole/- uddannelse Jeg vil arbejde for fastholdelse af vore lokale skoler og samtidig sikre den nødvendige kvalitet i undervisningen. Private såvel som kommu- nale institutioner skal sikres lige vilkår. Jes Freisner Vi skal have et bedre og mere sam- menhængende erhvervsklima forstået i bred forstand, hvor erhverv, handel og turisme indgår som ligeværdige partnere. Jeg synes det er fint, hvis større virksomheder vil bosætte sig i vores kommune, men det er de min- dre virksomheder, butikker o.l. vi skal satse på. Det giver beskæftigelse og trækker flere borgere til. Vi skal have større fokus på kernevelfærden på dagpas- ning, skoler, ældre og handicappede. Diskussionen er ikke udlicitering eller ej. Samtalen er om kvaliteten i arbejdet med børn og unge og den respektfulde pleje. For at give mulighed for det hele og gode liv skal vi satse på kultur og fritid og understøtte det store frivillige arbej- de der allerede finder sted. Min drivkraft vil være at sætte præg på hverdagen i det nære samfund, hvor det virkelig kan mærkes, og jeg vil arbejde i byrådet for en bedre tone. Mindre fnidder og mere samtale. Jeg går til valg på samarbejde og beslutningskraft. Lad os stå sammen om et levende Gribskov. Bjarne Pedersen Side 10 Knud Antonsen