Varmefag Varmefag DM juni 2018

KA MPANJE FRA 4. JUNI TIL 2. JULI R AIS P IL A R SPAR 4 000,- 1 r e m m o s i p p u k s i e p t e r gjø E K S K L US I V NYH ET! C H E S N E Y S HEAT 5 0 0 K OM BI N E R T UTEG R ILL OG V EDOV N SPAR 3 400,- CONTU RA 8 70, NÅ F RA 12 900,- S PA R 2 500,- TER MATECH TT20 BAZIC, N Å FR A 8 990,-