Vapouround magazine VAPOUROUND MAGAZINE OCTOBER ISSUE19 - Page 12

W H I C H W T H O R J U I C E P G | R A T I O 7 0 P G | S I Z E 1 0 M L T H O R J U I C E V G | R A T I O 7 0 V G | S I Z E 1 0 , L 12 O | K VM19 I | R A T I O 7 0 V G | S I Z E 1 0 , 5 0 M L | M G 5 0 M L | | M G 6 , I 1 2 , L 1 8 | M G 0 , 3 , 6 0 , 3 , 6 | L 3 5 F L A V O U R S 8 F L A V O U R S | 5 F L A V O U R S