Vaivé amb Brodas Bros - Page 27

5. Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies amb arguments. 6. Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres, i les manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn. 7. Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques. Música i dansa 1. Interpretació, improvisació i creació de cançons a una i més veus, danses, jocs motrius per desenvolupar l’afinació, la dicció, la tècnica vocal, instrumental i corporal, i la coordinació tant individual com col·lectiva. 2. Experimentació de sincronitzacions de música i moviment. 3. Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’altres països. 4. Composició individual i col·lectiva de produccions musicals i coreografies. 5. Creació de missatges sonors i corporals a partir de la combinació de diversos mitjans i tecnologies de la comunicació, incorporant la terminologia corresponent; creació de música, cançons i danses a partir dels elements apresos. 6. Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions. 7. Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies amb arguments. 8. Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i el dels altres, i les manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn. 9. Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques. 27