Vaivé amb Brodas Bros - Page 25

3. Apreciació dels objectes i de les imatges produïts per un mateix o per altres. 4. Reconeixement de manifestacions culturals, populars i tradicionals de Catalunya i de la seva imatgeria. Interès per conèixer i dialogar sobre les diverses experiències culturals de companys i companyes. 5. Utilització dels mitjans de comunicació i d’internet per obtenir informació sobre qüestions relacionades amb l’art i els contextos de producció i exposició artístiques. 6. Apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en les reaccions davant les manifestacions artístiques, i en l’ús i en la creació d’objectes i imatges. 7. Percepció que, a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la constància, s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística. Música i dansa 1. Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments. 2. Exploració sensorial de les possibilitats de moviment del cos. Adequació, quan escaigui, del moviment al so i a l’espai. 3. Interès pel coneixement de cançons i danses tradicionals catalanes i de cançons i danses tradicionals dels països d’on provenen companys i companyes de classe. 4. Interès i curiositat per participar i gaudir en les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn: audicions, dansa, espectacles, festes tradicionals; així com en l’audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i cultures. 5. Reconeixement, interpretació i representació gràfica i corporal d’elements musicals. 6. Percepció que, a través de la participació i de l’interès, s’arriba a la satisfacció en l’experiència artística. 7. Exploració i diàleg sobre com les artistes i els artistes expressen, mitjançant la música i la dansa, idees i emocions molt properes a les nostres experiències. 25