Vaivé amb Brodas Bros - Page 24

9. Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i desenvolupar una posició crítica i un posicionament pluralista en l’aproximació als artistes, als autors/es i a les manifestacions artístiques i culturals. 10. Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials. 11. Conèixer les intervencions artístiques urbanes, els museus, els teatres, els auditoris, els edificis arquitectònics i culturals del barri, del poble o de la ciutat. Adonar-se de les seves funcions socials vinculades amb la vida del barri, del poble o de la ciutat i amb la noció de patrimoni. En concret, conèixer la intervenció de L’Auditori de Barcelona en la vida cultural i social de la ciutat de Barcelona, en particular, i del país, en general. 2. CONTINGUTS Tal com hem especificat més amunt, i tal com està elaborat el nou currículum del Departament d’Ensenyament, els blocs de continguts de l’àrea d’educació artística són dos: d’una banda, “Explorar i percebre” i, de l’altra, “Interpretar i crear”. En el disseny pedagògic del dossier hem seguit aquesta estructura de currículum i, per tant, a cadascun dels dos blocs hi trobarem continguts relacionats amb l’ensenyament del llenguatge visual i plàstic i amb el llenguatge de música i dansa. 2.1. Explorar i percebre Visual i plàstica 1. Expressió oral d’idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. 2. Interès i curiositat per descobrir i gaudir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars), i aproximació al paper social i cultural del complex de L’Auditori de Barcelona. 24