TUBS I TUBES - Page 21

Hi ha tres apartats que només apareixen en alguns propostes didàctiques, quan és necessari per a la seva explicació: - lletra i partitura de la cançó: les 4 cançons infantils inclouen aquest apartat. - esquema: apareix només en aquelles obres en que l' estructura de la música és clau per al desenvolupament de l'activitat, i convé tenir-la molt clara. - anem més enllà: en algunes de les peces es proposa un treball complementari a la pròpia proposta pedagògica, però partint d'alguns dels elements de la obra. Com veureu, hi ha algunes propostes que no necessiten cap material ja que es basen en l'expressió corporal i dansa. A l'hora de dissenyar les activitats, però, hem procurat buscar elements variats com poden ser cintes, mocadors, titelles, imatges grans dels instruments, un musicograma....amb el punt comú que tots ells siguin atractius visualment pels nens i nenes. D'aquesta manera, serà més fàcil captar la seva atenció al mateix temps que s'activaran alhora el sentit de la vista i de l'oïda. Algunes de les propostes que trobareu a continuació són el que podríem anomenar directes o ràpides, ja que els infants les poden seguir bé des del prin