tubs i tubes primaria - Page 22

Apartats de les propostes didàctiques A continuació, trobareu les propostes didàctiques per a cadascuna de les obres del CD que seran interpretades en el concert. Cada activitat té una personalitat ben marcada ja que va íntimament relacionada amb algun dels elements de la música: l’ambient, els instruments que la interpreten, l’estructura... Per a l'explicació de cadascuna de les propostes didàctiques, hi ha una sèrie d'apartats comuns, com són: - instruments: apareix una llista de tots els instruments que interpreten cada obra - comentari de l'obra: es donen a conèixer elements rellevants de cada obra, així com aspectes específics de la interpretació a Tubs i tubes - acció que proposa el CD-llibre: concreta quina activitat es proposa per a cada peça, a partir de la icona que apareix dibuixada en el CD-llibre (balleu, mireu la pàgina en general, seguiu la música amb el tub, busqueu...) - incidim especialment en...: s'enumeren aquells aspectes en els quals es fa més incidència en cadascuna de les propostes didàctiques 22