tubs i tubes primaria - Page 13

Professorat Propostes didàctiques Currículum cicle inicial primària Els objectius i continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques: competències comunicatives, metodològiques i personals, i competències específiques, centrades a conviure i habitar el món. Per tant, en l’àmbit de l’educació artística, on s’emmarcaria el treball que podeu realitzar a l’entorn del concert Tubs i tubes, els objectius i continguts serien els següents: 1. OBJECTIUS: • Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment, i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions. • Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i representen les seves experiències. • Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions, i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud. • Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes. • Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i desenvolupar una posició crítica i un posicionament pluralista en l’aproximació als artistes, als autors/es i a les manifestacions artístiques i culturals. • Conèixer les intervencions artístiques urbanes, els museus, els teatres, els auditoris, els edificis arquitectònics i culturals del barri, del poble o de la ciutat. Adonar-se de les seves funcions socials vinculades a la vida del barri, del poble o de la ciutat i a la noció de patrimoni. 2. CONTINGUTS Explorar i percebre • Interès en l’audició de peces instrumentals i vocals de diferents estils i cultures. • Reconeixement d’instruments musicals i de veus masculines, femenines i infantils en audicions musicals. • Reconeixement, interpretació i representació gràfica i corporal d’elements musicals. • Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions culturals i artístiques: audicions, espectacles, festes. Interpretar i crear • Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de seqüències sonores, cançons i obres musicals. 13