tubs i tubes primaria - Page 11

Professorat Propostes didàctiques Currículum 1r cicle d’educació infantil D'acord amb el decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil, exposem a continuació aquells aspectes del currículum del primer cicle de l'educació infantil que es desenvolupen en la preparació, assistència i treball posterior del concert Tubs i tubes. 1. CAPACITATS Les capacitats són les fites a assolir en acabar una etapa educativa, en aquest cas, el primer cicle d'educació infantil. En aquesta etapa, s'ha de promoure el desenvolupament, les capacitats i la seva interrelació, que ha de permetre als nens i les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius. El concert Tubs i tubes afavoreix sobretot el desenvolupament de les capacitats que citem a continuació: • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. • Progressar en la comunicació i l’expressió ajustades als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges. • Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. El desenvolupament de capacitats és el resultat d'allò que l'infant aprèn, i per aprendre i construir coneixements l'infant ha d'actuar i participar en situacions i activitats que tinguin sentit per a ell. 2. OBJECTIUS Els objectius de cicle a llar d'infants expressen les capacitats que els infants han d'haver desenvolupat en acabar aquest període. La preparació, assistència i treball posterior de Tubs i tubes poden contribuir al fet que l'infant sigui capaç de: • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments. • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup. • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través de moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral. • Dominar progressivament el cos i l'adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús d'objectes i l'orientació en l'espai quotidià.