TrueBusiness Techno Notes Oct18

TrueBusiness TECHNO NOTES Business Technology Workstyle Innovation October 2018 Martech การตลาดหัวใจดิจิทัล Ecosystems Platform การตลาดในฝนสำหรับผูบริหารยุคใหม True EaaS รหัสลับ กำหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูล “เจ” นี้เราจะไมอวน