TrueBusiness Techno Notes May18

TrueBusiness TECHNO NOTES Business Technology Workstyle Innovation May 2018 SMART CITY เพ�อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เวลา เ ช�อมโยงทุกสิ่งอยางสมารท MyStaff บริหารจัดการพนักงานในแอพฯ เดียว